ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะ

วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 03:47
ชื่อ-สกุลผู้ขอราคา : https://drive.google.com/file/d/1ldUFZ2Uh5G8HNgDl0SNB-F9ZDizXs_mU/preview
ขนาดเสาเข็ม : 35 เซนติเมตร
จำนวนเสาเข็ม : https://drive.google ต้น
สถานที่เจาะ : จังหวัด
หมายเหตุ : https://drive.google.com/file/d/1LkeOTSt8iU0jJwXc6jlChk4qAXEETtcj/preview