ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะ

วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16:00
ชื่อ-สกุลผู้ขอราคา : นายนิชวัฒน์ ขวัญแก้ว
ขนาดเสาเข็ม : 35 เซนติเมตร
จำนวนเสาเข็ม : 25 ต้น
สถานที่เจาะ : จังหวัดระยอง
หมายเหตุ :