ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะ

วันที่ : 18 กรกฏาคม 2562 เวลา 09:57
ชื่อ-สกุลผู้ขอราคา : สุภาวดี โลหะจินดา
ขนาดเสาเข็ม : 60 เซนติเมตร
จำนวนเสาเข็ม : 9 ต้น
สถานที่เจาะ : จังหวัดระยอง
หมายเหตุ : พื้นที่ืทำงาน โรงไฟฟ้า Golw งานระบบ Safty