ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะ

วันที่ : 17 กรกฏาคม 2562 เวลา 15:07
ชื่อ-สกุลผู้ขอราคา : วิกรม ศรีแสงนิล
ขนาดเสาเข็ม : 50 เซนติเมตร
จำนวนเสาเข็ม : 32 ต้น
สถานที่เจาะ : จังหวัดกรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ :