ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะ

วันที่ : 11 มิถุนายน 2562 เวลา 13:06
ชื่อ-สกุลผู้ขอราคา : อนรัตน์ ฤกษ์ทวีพร
ขนาดเสาเข็ม : 35 เซนติเมตร
จำนวนเสาเข็ม : 17 ต้น
สถานที่เจาะ : จังหวัดนครราชสีมา
หมายเหตุ : ขอความอนุเคราะห์ ใบเสนอราคาหน่อยนะครับ เพื่อประกอบการพิจารณาราคากลาง อนุรัตน์ ฤกษ์ทวีพร นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรมศิลปากร