ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะ

วันที่ : 7 มิถุนายน 2562 เวลา 22:46
ชื่อ-สกุลผู้ขอราคา : เฉลิมชาติ บุญทาวงศ์ษา
ขนาดเสาเข็ม : 35 เซนติเมตร
จำนวนเสาเข็ม : 9 ต้น
สถานที่เจาะ : จังหวัดพิษณุโลก
หมายเหตุ :