ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะ

วันที่ : 31 พฤษาภาคม 2562 เวลา 16:27
ชื่อ-สกุลผู้ขอราคา : กิตติพัฒน์ โพธิ์พุ่ม
ขนาดเสาเข็ม : 35 เซนติเมตร
จำนวนเสาเข็ม : 26 ต้น
สถานที่เจาะ : จังหวัดระนอง
หมายเหตุ :