ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะ

วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11:17
ชื่อ-สกุลผู้ขอราคา : กาญจนา ภัคค์สกุล
ขนาดเสาเข็ม : 35 เซนติเมตร
จำนวนเสาเข็ม : 154 ต้น
สถานที่เจาะ : จังหวัดสมุทรปราการ
หมายเหตุ :