ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะ

วันที่ : 25 มกราคม 2562 เวลา 14:47
ชื่อ-สกุลผู้ขอราคา : ศิริวรรณ คงนคร
ขนาดเสาเข็ม : 60 เซนติเมตร
จำนวนเสาเข็ม : 22 ต้น
สถานที่เจาะ : เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ : ความลึกที่ 36 เมตรค่ะ