ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะ

วันที่ : 15 มกราคม 2562 เวลา 09:33
ชื่อ-สกุลผู้ขอราคา : นพดล เคนพล
ขนาดเสาเข็ม : 35 เซนติเมตร
จำนวนเสาเข็ม : 600 ต้น
สถานที่เจาะ : จังหวัดสมุทรปราการ
หมายเหตุ : ขอราคา