ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะ

วันที่ : 9 มกราคม 2562 เวลา 15:15
ชื่อ-สกุลผู้ขอราคา : เอก เงาภู่ทอง
ขนาดเสาเข็ม : 35 เซนติเมตร
จำนวนเสาเข็ม : 4 ต้น
สถานที่เจาะ : เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ :