ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะ

วันที่ : 27 ธันวาคม 2561 เวลา 12:46
ชื่อ-สกุลผู้ขอราคา : เศรษฐรัฐ รัตนจันทร์
ขนาดเสาเข็ม : 35 เซนติเมตร
จำนวนเสาเข็ม : 22 ต้น
สถานที่เจาะ : จังหวัดชลบุรี
หมายเหตุ :