ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะ

วันที่ : 21 ธันวาคม 2561 เวลา 14:23
ชื่อ-สกุลผู้ขอราคา : อัษฎาวุธ บตรตะโคตร์
ขนาดเสาเข็ม : 60 เซนติเมตร
จำนวนเสาเข็ม : 89 ต้น
สถานที่เจาะ : เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ :