ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะ

วันที่ : 14 ธันวาคม 2561 เวลา 16:46
ชื่อ-สกุลผู้ขอราคา : ภูวนิตย์ ชมบุญตา
ขนาดเสาเข็ม : 35 เซนติเมตร
จำนวนเสาเข็ม : 4 ต้น
สถานที่เจาะ : เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ :