ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะ

วันที่ : 5 ตุลาคม 2561 เวลา 14:06
ชื่อ-สกุลผู้ขอราคา : PATTHARASIT JINA
ขนาดเสาเข็ม : 35 เซนติเมตร
จำนวนเสาเข็ม : 89 ต้น
สถานที่เจาะ : จังหวัดนครศรีธรรมราช
หมายเหตุ : ประกอบการประมาณราคา โครงการก่อสร้าง สำนักงาน ปปช ภายในศูนย์ราชการจังหวัดระนอง