ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะ

วันที่ : 27 กันยายน 2561 เวลา 19:11
ชื่อ-สกุลผู้ขอราคา : พฤฒิ ดวงอุไร
ขนาดเสาเข็ม : 35 เซนติเมตร
จำนวนเสาเข็ม : 35 ต้น
สถานที่เจาะ : จังหวัดปราจีนบุรี
หมายเหตุ :