ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะ

วันที่ : 27 กันยายน 2561 เวลา 10:02
ชื่อ-สกุลผู้ขอราคา : เทพนคร ทะวัน
ขนาดเสาเข็ม : 35 เซนติเมตร
จำนวนเสาเข็ม : 67 ต้น
สถานที่เจาะ : จังหวัดระยอง
หมายเหตุ :