ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะ

วันที่ : 20 กันยายน 2561 เวลา 11:15
ชื่อ-สกุลผู้ขอราคา : ชิดตะวัน วงศ์พิมล
ขนาดเสาเข็ม : 40 เซนติเมตร
จำนวนเสาเข็ม : 15 ต้น
สถานที่เจาะ : จังหวัดเชียงใหม่
หมายเหตุ :