ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะ

วันที่ : 16 กันยายน 2561 เวลา 14:06
ชื่อ-สกุลผู้ขอราคา : วิเชียร ฟักสุขจิตต์
ขนาดเสาเข็ม : 35 เซนติเมตร
จำนวนเสาเข็ม : 36 ต้น
สถานที่เจาะ : จังหวัดปทุมธานี
หมายเหตุ :