ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะ

วันที่ : 7 กรกฏาคม 2561 เวลา 00:28
ชื่อ-สกุลผู้ขอราคา : มงคล ชิะวงค์
ขนาดเสาเข็ม : 35 เซนติเมตร
จำนวนเสาเข็ม : 7 ต้น
สถานที่เจาะ : จังหวัดสมุทรปราการ
หมายเหตุ :