ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะ

วันที่ : 28 พฤษาภาคม 2561 เวลา 12:03
ชื่อ-สกุลผู้ขอราคา : ศักติกยะ
ขนาดเสาเข็ม : 35 เซนติเมตร
จำนวนเสาเข็ม : 16 ต้น
สถานที่เจาะ : จังหวัดเชียงราย
หมายเหตุ :