ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะ

วันที่ : 15 พฤษาภาคม 2561 เวลา 13:36
ชื่อ-สกุลผู้ขอราคา : พิศนีย์
ขนาดเสาเข็ม : 35 เซนติเมตร
จำนวนเสาเข็ม : 15 ต้น
สถานที่เจาะ : จังหวัดบึงกาฬ
หมายเหตุ :