ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะ

วันที่ : 30 เมษายน 2561 เวลา 15:12
ชื่อ-สกุลผู้ขอราคา : สิทธิพล
ขนาดเสาเข็ม : 50 เซนติเมตร
จำนวนเสาเข็ม : 20 ต้น
สถานที่เจาะ : จังหวัดน่าน
หมายเหตุ :