ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะ

วันที่ : 23 เมษายน 2561 เวลา 08:54
ชื่อ-สกุลผู้ขอราคา : รุจิภาส สดแสงสุก
ขนาดเสาเข็ม : 60 เซนติเมตร
จำนวนเสาเข็ม : 161 ต้น
สถานที่เจาะ : จังหวัดปทุมธานี
หมายเหตุ : งานอาคารศุนย์ข้อมูล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ใช้เสาเข็มแบบเปียก)