ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะ

วันที่ : 10 เมษายน 2561 เวลา 10:29
ชื่อ-สกุลผู้ขอราคา : สุวัฒน์ รัตนพันธ์
ขนาดเสาเข็ม : 60 เซนติเมตร
จำนวนเสาเข็ม : 8 ต้น
สถานที่เจาะ : จังหวัดนครศรีธรรมราช
หมายเหตุ : งานโรงปูน