ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะ

วันที่ : 6 เมษายน 2561 เวลา 09:30
ชื่อ-สกุลผู้ขอราคา : นายศักดิ์ชัย หลวงเมือง
ขนาดเสาเข็ม : 35 เซนติเมตร
จำนวนเสาเข็ม : 81 ต้น
สถานที่เจาะ : จังหวัดกาฬสินธุ์
หมายเหตุ : เสาเข็มเจาะขนาด 0.35x10 เมตร ค่าเข็มเจาะ,ค่าแรงเจาะและงานตัดเข็ม