ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะ

วันที่ : 5 เมษายน 2561 เวลา 11:58
ชื่อ-สกุลผู้ขอราคา : คงกะพัน พลนาวี
ขนาดเสาเข็ม : 35 เซนติเมตร
จำนวนเสาเข็ม : 8 ต้น
สถานที่เจาะ : จังหวัดเชียงใหม่
หมายเหตุ : งานก่อสร้างสกอร์บอล์ด สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่