ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะ

วันที่ : 4 เมษายน 2561 เวลา 11:04
ชื่อ-สกุลผู้ขอราคา : วรวุฒิ กาญจนเสถียร
ขนาดเสาเข็ม : 35 เซนติเมตร
จำนวนเสาเข็ม : 102 ต้น
สถานที่เจาะ : จังหวัดสมุทรสาคร
หมายเหตุ : ขอทราบราคาค่าจ้าง และระยเวลาดำเนินงานแล้วเสร็จ