ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะ

วันที่ : 31 มีนาคม 2561 เวลา 10:15
ชื่อ-สกุลผู้ขอราคา : สวัสดิ ลู่ชัยชนะ
ขนาดเสาเข็ม : 60 เซนติเมตร
จำนวนเสาเข็ม : 304 ต้น
สถานที่เจาะ : จังหวัดขอนแก่น
หมายเหตุ : รับโหลด80ตันต่อต้น ความยาวประมาณ12เมตร