ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะ

วันที่ : 20 มีนาคม 2561 เวลา 15:13
ชื่อ-สกุลผู้ขอราคา : กิตติชัย อาทิตย์รักษ์
ขนาดเสาเข็ม : 35 เซนติเมตร
จำนวนเสาเข็ม : 22 ต้น
สถานที่เจาะ : จังหวัดสมุทรปราการ
หมายเหตุ :