ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะ

วันที่ : 1 มีนาคม 2561 เวลา 18:04
ชื่อ-สกุลผู้ขอราคา : ณพชร ลิ่มอรุณ
ขนาดเสาเข็ม : 50 เซนติเมตร
จำนวนเสาเข็ม : 5 ต้น
สถานที่เจาะ : จังหวัดสุโขทัย
หมายเหตุ :