ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะ

วันที่ : 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11:35
ชื่อ-สกุลผู้ขอราคา : คำรณ ทวีธนาทรัพย์
ขนาดเสาเข็ม : 35 เซนติเมตร
จำนวนเสาเข็ม : 44 ต้น
สถานที่เจาะ : จังหวัดสมุทรปราการ
หมายเหตุ :