ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะ

วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17:16
ชื่อ-สกุลผู้ขอราคา : นายภคชัย ฉินเฉิดฉาย
ขนาดเสาเข็ม : 35 เซนติเมตร
จำนวนเสาเข็ม : 11 ต้น
สถานที่เจาะ : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หมายเหตุ :