ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะ

วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11:11
ชื่อ-สกุลผู้ขอราคา : ภูมิเบศร์ ทองคำสุก
ขนาดเสาเข็ม : 50 เซนติเมตร
จำนวนเสาเข็ม : ึ79 ต้น
สถานที่เจาะ : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
หมายเหตุ : ซอย หัวหิน 98 หลังโรงแรมมณี