ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะ

วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11:53
ชื่อ-สกุลผู้ขอราคา : สุทธิวงศ์ วิชัยศร
ขนาดเสาเข็ม : 60 เซนติเมตร
จำนวนเสาเข็ม : 200 ต้น
สถานที่เจาะ : จังหวัดตาก
หมายเหตุ : อ.แม่สอด