ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะ

วันที่ : 19 ธันวาคม 2560 เวลา 00:25
ชื่อ-สกุลผู้ขอราคา : วีระยา มิ่งเมือง
ขนาดเสาเข็ม : 35 เซนติเมตร
จำนวนเสาเข็ม : 46 ต้น
สถานที่เจาะ : จังหวัดกรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ : งานวางผังระบบระบายน้ำโดยรอบมหาวิทยาลัย มหาวิยาลัยศีนรคินทรวิโรฒ ประสานมิตร