ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะ

วันที่ : 14 ธันวาคม 2560 เวลา 16:26
ชื่อ-สกุลผู้ขอราคา : Rungsri Pattaranavik
ขนาดเสาเข็ม : 35 เซนติเมตร
จำนวนเสาเข็ม : 14 ต้น
สถานที่เจาะ : จังหวัดกรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ :