ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะ

วันที่ : 5 สิงหาคม 2564 เวลา 14:02
ชื่อ-สกุลผู้ขอราคา : ขวัญชนก น่วมเจริญ
ขนาดเสาเข็ม : 40 เซนติเมตร
จำนวนเสาเข็ม : 19 ต้น
สถานที่เจาะ : จังหวัดนนทบุรี
หมายเหตุ : เสาเข็มเจาะ Ø0.40 ม. รับน้ำหนักปลอดภัยไม่น้อยกว่า 50 ตัน/ต้น ความยาวไม่น้อยกว่า 18 เมตร จำนวน 19 ต้น