ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะ

วันที่ : 22 มิถุนายน 2564 เวลา 11:21
ชื่อ-สกุลผู้ขอราคา : งามตา แหวนวิเศษ
ขนาดเสาเข็ม : 40 เซนติเมตร
จำนวนเสาเข็ม : 181 ต้น
สถานที่เจาะ : จังหวัดเชียงใหม่
หมายเหตุ :