ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะ

วันที่ : 17 พฤษาภาคม 2564 เวลา 11:43
ชื่อ-สกุลผู้ขอราคา : สุภาวดี ทองน่วม
ขนาดเสาเข็ม : 35 เซนติเมตร
จำนวนเสาเข็ม : 25 ต้น
สถานที่เจาะ : จังหวัดสมุทรปราการ
หมายเหตุ :