ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะ

วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10:47
ชื่อ-สกุลผู้ขอราคา : ธนะวิชช์
ขนาดเสาเข็ม : 50 เซนติเมตร
จำนวนเสาเข็ม : 25 ต้น
สถานที่เจาะ : จังหวัดชลบุรี
หมายเหตุ : Dowell DB16x6 ,RB9@20