ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะ

วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13:48
ชื่อ-สกุลผู้ขอราคา : อ.บ.ต.นครชัยศรี
ขนาดเสาเข็ม : 35 เซนติเมตร
จำนวนเสาเข็ม : 8 ต้น
สถานที่เจาะ : จังหวัดนครปฐม
หมายเหตุ : รับน้ำหนักปลอดภัยไม่น้อยกว่า 40 ตัน/ต้น