ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะ

วันที่ : 19 ตุลาคม 2563 เวลา 08:24
ชื่อ-สกุลผู้ขอราคา : ช่างนิก
ขนาดเสาเข็ม : 35 เซนติเมตร
จำนวนเสาเข็ม : 25 ต้น
สถานที่เจาะ : จังหวัดสระบุรี
หมายเหตุ :