ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะ

วันที่ : 9 ธันวาคม 2562 เวลา 14:58
ชื่อ-สกุลผู้ขอราคา : สรอรรถ สหชัยรุ่งเรือง
ขนาดเสาเข็ม : 50 เซนติเมตร
จำนวนเสาเข็ม : 5/103 ต้น
สถานที่เจาะ : จังหวัดระยอง
หมายเหตุ : เสาเข็มเจาะเปียก จำนวน 5 ต้น (pile test) 103 ต้น (ตัวอาคาร) ก่อสร้างที่สถานีไฟฟ้าแรงสูง ระยอง 1