ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะ

วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:51
ชื่อ-สกุลผู้ขอราคา : ศักรินทร์
ขนาดเสาเข็ม : 35 เซนติเมตร
จำนวนเสาเข็ม : 30 ต้น
สถานที่เจาะ : จังหวัดนครปฐม
หมายเหตุ :