ลงานเสาเข็มเจาะ รถเจาะเสาเข็ม เข็มเจาะ ล่าสุด

กฎหมายว่าด้วยเรื่องเสาเข็มเจาะ
ก่อนที่ท่านจะตัดสินใจดำเนินการเสาเข็มเจาะนั้น จำเป็นอย่างมากที่ต้องศึกษาให้เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่ว่าด้วยการก่อสร้างอาคาร ถ้าไม่ศึกษาแล้วอาจจะก่อให่เกิดปัญหาตามในภายหลัง วันนี้ทางเวบไซต์เราขอนำเสนอเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับหลักเกรฑ์การก่อสร้างมาให้ทุกคนได้อ่านกัน

ประกาศกรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๓๙ ข้อ ๔.๘ บัญญัติไว้ดังนี้
 
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ในการก่อสร้างอาคารและสาธารณูปโภค
 


๔.๘ การทำฐานรากอาคาร
 
๔.๘.๑ การทำฐานรากอาคารโดยใช้เสาเข็มด้วยการเจาะ กดหรือตอกและการขุดดิน ผู้ดำเนินการจะกระทำได้เฉพาะในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก ถ้าจะกระทำในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้นต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากนายช่าง และได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก่อน

๔.๘.๒ ปั้นจั่น เครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้สำหรับตอกเสาเข็ม หรือเจาะดินเพื่อทำเสาเข็ม ต้องจัดให้มีการป้องกัน เสียง ควัน และการฟุ้งกระจายของเศษดินขณะดำเนินการโดยใช้ผ้าใบทึบหรือวัสดุอย่างอื่นหรือเทียบเท่า ขึงรอบบริเวณมีความสูงอย่างน้อย ๒ ใน ๓ ของความสูงของปั้นจั่นที่ใช้ตอกเสาเข็ม หรือเจาะดิน
 
๔.๘.๓ ถ้าตำแหน่งของเสาเข็มอยู่ห่างจากอาคารต่างเจ้าของหรือต่างผู้ครอบครองน้อยกว่า ๓๐ เมตร ให้ใช้ระบบเสาเข็มที่มีการเจาะดินออกบ้างหรือทั้งหมด
 
๔.๘.๔ การทำเข็มพืด การทำเสาเข็ม และการขุดคู จะต้องกระทำห่างจากเขตที่ดินข้างเคียงหรือต่างเจ้าของ ไม่น้อยกว่า ๘๐ เซนติเมตร หรือตามที่กฎหมายอื่นกำหนดไว้ เว้นแต่จะได้รับการยินยอมจากเจ้าของที่ดินข้างเคียงหรือต่างเจ้าของเป็นหนังสือ
 
๔.๘.๕ ดินที่ขุดออกจากการก่อสร้างฐานราก ต้องจัดให้มีที่กองโดยเฉพาะและต้องปิดหรือปกคลุมหรือเก็บในพื้นที่ที่ปิดล้อม ซึ่งไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญต่อเจ้าของที่ดินข้างเคียงหรือประชาชนที่ใช้ที่สาธารณะหมวด ๔
 
บทลงโทษ
 
----------------
 


๑๐. ผู้ฝ่าฝืนประกาศฉบับนี้ต้องได้รับโทษตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติต่างๆ ดังนี้
 
๑๐.๑ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
 
๑๐.๒ พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕
 
๑๐.๓ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
 
๑๐.๔ พระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. ๒๕๐๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๒ และ พระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๐
 
๑๐.๕ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๕
 
๑๐.๖ พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕

เป็นอย่างไรกันบ้างครับ อ่านแล้วคงอุ่นใจกันขึ้นมากนะครับ หวังว่าทุกท่านคงจะดำเนินการเสาเข็มเจาะกันได้อย่างสบายใจนะครับ


 

25อันดับ ผู้ขอราคาเสาเข็มเจาะล่าสุด
ชื่อ-สกุล ขนาด จำนวน
ally chambers 60 ally chambers
ally chambers 60 ally chambers
gloria bruce 60 gloria bruce
gloria bruce 60 gloria bruce
Phichaya 35 25
ทราย 50 16
ทราย 35 27
OBQtwHuyCvj 60 KCTLkfJHmNblZjOp
BSblfuUeMwFz 60 cVTHbNrEz
MikeRag 35 MikeRag
พิชิต น้อยเทียม 50 ุุ66
RobertLig 35 RobertLig
Kennethtoisa 35 Kennethtoisa
Fadhil Alkhouri 35 Fadhil Alkhouri
วัชรีภรณ์ ศรีมารัตน์ 60 85
averi villarreal 60 averi villarreal
Pharma Exhibition 35 Pharma Exhibition
DanielVon 35 DanielVon
TimothyFah 35 TimothyFah
http://bit.ly/2KREUCp 35 http://bit.ly/37EcqG
สรอรรถ สหชัยรุ่งเรือง 50 5/103
SofiaDeEce 35 SofiaDeEce
บริษัท พีเอสดีคอนสตรัคชั่น จำกัด 35 12
เสรี อินอารีย์ 60 89
ThomasAnderson 35 ThomasAnderson